Máy Phiên Dịch Travis Touch GO 2021

Máy Phiên Dịch Travis Touch GO 2021 có tính năng chia sẻ wifi cho các thiết bị khác. Thiết bị áp dụng trí tuệ nhận tạo AI, bạn sử dụng càng nhiều, thiết bị sẽ càng thông mình và hiểu chính xác những gì các bạn nói và trả cho bạn bản dịch chính xác nhất.

.
.
.
.