PHIẾU XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ

PHIẾU XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ
Bạn Hài Lòng Với Bộ Phận Kỹ Thuật Ở Mức Độ Nào ?
Bạn Hài Lòng Với Bộ Phận Kinh Doanh Ở Mức Độ Nào?