Giá trị cốt lõi của công ty Phúc Thành Nhân:
Lấy “Tín” làm đầu, Lấy “Nhân” làm nền, Lấy “Tâm” là trọng, Lấy “Đức” làm yếu, Lấy “Trí” làm hướng.